Jdi na obsah Jdi na menu
 


katedra kriminalistiky a foreznych disciplin

17. 7. 2006

Katedra kriminalistiky a forenzných disciplín

Department of Criminalistics and Forensic Science

 

Katedra kriminalistiky a forenzných disciplín Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa zaoberá vedecko-pedagogickou činnosťou s dôrazom na prípravu odborníkov pre bezpečnostné a policajné služby v oblasti kriminalistiky a forenzných vied. Pripravuje doktorandov pre potreby expertíznych činností a vedeckého skúmania v oblasti Kriminalistiky a príbuzných vied. Organizuje základný vedecký výskum najmä v oblasti kriminalistickej techniky a kriminalistickej taktiky.

Vyučované predmety

Bakalárske - Kriminalistika, Forenzno-psychologická propedeutika, Súdne lekárstvo I, Súdna psychiatria I

Magisterské - Teória kriminalistiky a kriminalistické expertízne činnosti, Súdne lekárstvo II, Súdna psychiatria II, Forenzná psychológia, Súdne inžinierstvo, Kriminalistická a forenzná antropológia

Doktorandské - Metodológia kriminalistického výskumu

Vedecké aktivity katedry

Vedecko-výskumné aktivity

Vedecko-praktická práca patrí dlhodobo k hlavným aktivitám katedry. K hlavným formám vedecko-praktickej práce uskutočňovaným v súčasnosti patrí najmä: zapájanie špičkových pracovníkov policajného výkonu do riešenia vedecko-výskumných úloh, oponentských komisií, prizývanie pracovníkov policajného výkonu do spoločných spracovateľských tímov, angažovanie pracovníkov policajného výkonu vo vedecko-výchovných aktivitách akadémie (habilitačné komisie, rigorózne komisie, oponenti kvalifikačných prác, konzultanti v rámci doktorandského štúdia, komisie ŠVOČ atď.), vysielanie vedecko-pedagogických zamestnancov akadémie na stáže k útvarom kriminalistického – najmä policajného výkonu, odborné konzultácie, spoluautorstvo pri publikačných aktivitách atď. Napriek niektorým nedostatkom môžeme všetky oblasti vedeckej práce  hodnotiť pozitívne.

Hlavné výskumné aktivity katedry sú zamerané na komplexnú výskumnú úlohu Rozvoj kriminalistiky a forenzných vied – pod vedením profesora Krajníka. Čiastočné zámery sú riešené v jednotlivých výskumných úlohách zahraničného i domáceho charakteru vedených alebo s účasťou členov katedry, ako aj v doktorandských projektoch a v rámci študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Z nich najdôležitejšie sú: „Úroveň uplatňovania metód kriminalistickej taktiky v policajných službách“ a „Organizačno-materiálne zabezpečenie kriminalistickej techniky v policajnej praxi“, ktoré sú v štádiu prípravy projektov.

Vedecko-teoretické aktivity

Vedecko-teoretická a popularizačná činnosť katedry je zameraná viacerými smermi. Základom je prezentácia vlastného výskumu a výsledkov medzinárodnej spolupráce na zahraničných a domácich podujatiach. Katedra zorganizovala v poslednom období niekoľko významných medzinárodných podujatí. Z nich najvýznamnejšie sú: medzinárodný seminár - Kriminalistika – jej súčasné postavenie a význam, Kriminalistika ako teória, učebná disciplína a praktická veda, seminár - Kriminalistika a jej význam pre rozvoj bezpečnostných disciplín.

Katedra pripravuje v spolupráci s PAČR Praha stálu  medzinárodnú konferenciu – Pokroky v kriminalistike. V oblasti publikačnej činnosti sú to predovšetkým učebnice: Kriminalistická taktika, Kriminalistka, Základy súdnej psychiatrie, vedecké a odborné monografie: Kognitívny výsluch, Kriminalistické metódy a možnosti kontroly sofistikovanej kriminality, ai., ako aj vedecké a odborné články – od roku 2003 viac ako 100, v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch.

 

 

Department of Criminalistics and Forensic Science

 

 

The department of Criminalistics and Forensic Science at the Academy of Police Force in Bratislava deals with the scientific and pedagogical activities emphasizing the training for security and police service in the field of criminalistics and forensic science. It prepares the graduates for the needs of expert examination and scientific examination in fields of criminalistics and relative science. It organizes a basic scientific research especially in the area of criminalistic technique and criminalistic tactics.

Subjects:

Bachelors

            Criminalistics, Forensic phychological propedeutics, Forensic medicine I., Forensic psychiatry I.

Master

            Theory of criminalistics and criminalistics expert activities, Forensic medicine II., Forensic psychiatry II., Forensic psychology, Forensic engineering, Criminalistics and Forensic anthropology

PhD

            Methodology of criminalistics research

 

Scientific activity of department

Science and research activity

Science and practice belongs to the main long-term activity of the department. The department currently realizes the following activities: joining top of police officer into the solution scientific and research tasks, opponent’s commission, invitations of police officer into common working groups and so on. Despite several shortcomings we may judge all areas of scientific activities positively.

The main research activities are specialized in complex research task - Development of Criminalistic and Forensic science – headed by professor Krajnik. The partial goals are solved within individual research tasks or PhD projects. The most important projects are: Level of implementation of methods of criminalistics tactics in police service and Organizational and material provision of criminalistics technique in police service.

 

Scientific and theoretical activity

Scientific and theoretical and popularization activities of the department have several directions. The main task is the presentation of department’s own research and results of international cooperation on foreign and national events. Department has organized several important international events in the last time. The most important are: International seminar - Criminalistics – its present position and significance, Criminalistics as theory, pedagogical discipline and practical science, Seminar - Criminalistics and its influence on security disciplines development.

Cooperating with Police Academy of Czech Republic in Prague the department prepares the international conference – Progress in Criminalistics. In the field of publication activity are textbooks: Criminalistics tactics, Criminalistics, The essentials of forensic psychiatry; scientific and professional monographs: Cognitive interrogation, Criminalistics methods and possibilities of sophistic criminality control …, as well as scientific and special articles – from 2003 more than 100 in national and foreign journals and textbooks.

Na praktickej výučbe sú rozsiahlo zastúpení experti Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, Prezídia PZ v Bratislave a je realizovaná čiastočne na ich pracoviskách.

Practical training is realized on the Laboratories Institute of Criminalistic and forensic science of Slovak republik by the forensic experts.

 

  

Doktorandi katedry (Doctorands studies)

external form only 

 

prijatí 2004

JUDr. Jan RYTÍŘ

JUDr. Emil  DUBŇANSKÝ

JUDr. Miloš  DANKOVIČ

Mgr. Roman  KONEČNÝ

JUDr. Karol  LÍŠKA

JUDr. Juliana  BENCOVÁ

Ing. Martin  VAŠKO

JUDr. Ing. Jaroslav PŘIKRYL

 

prijatí 2005

Mgr. Pavol Masaryk

Ing. Ondrej Laciak

Mgr. Martina Pappová

MVDr. Dávid Vlček  

Ing. Dušan Mikulaj  

Ing. Ján Schmídt

Ing. Jan Zemeník

Ing. Naďa Matičová

Mgr. Veronika  Najšlová

JUDr. Martin  Samek

 

  

Študentská vedecká a odborná činnosť

(Students science studies)

2004

Gašpar Rastislav                                 Výsluch a previerka výpovede na mieste

Pačai Zoltán                                         Teoretické východiská obhliadky miesta činu

Zaťková Veronika                               História kriminalistiky

Krajník Pavol                                       Kriminalistické aspekty trestného činu vraždy

Binder Peter                                         Taktické hľadiská výsluchu zranených osôb

Smolárová Patrícia                              Psychologické profilovanie neznámych páchateľov

Meteňko Martin                                  Možnosti páchania a možnosti kontroly počítačovej kriminality kriminalistikými metódami

2005

Čerešňáková Gabriela                        Kriminalistická chémia

Vanák Andrej                                      Využitie analýzy DNA pri skúmaní biologických stôp

Vanko Igor                                           Kriminalistické skúmanie drog

Krajník Pavol                                       Kriminalistické stopy vraždy

Ružičková Martina                             Kriminalistické skúmanie ľudského pachu. Metóda pachových konzerv

Ďatko Vladimír                                     Dôkazová hodnota polygrafu v kriminalistike

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář