Jdi na obsah Jdi na menu
 


personálne obsadenie katedry

18. 7. 2006

doc. JUDr. Jozef METEŇKO, PhD.

– vedúci katedry (Head of Department) 

Osobné údaje (Personal Information) 

Dátum narodenia (D.O.B): 24.2.1957

Miesto narodenia (P.O.B): Michalovce

Znalosť jazykov (knowledge of languages): nemecký, anglický, ruský (German, English, Russian)

Hobby (hobby): šport – futbal, lyžovanie, tenis; fotografovanie

(sports – football, skiing, tennis, photography)

Adresa: Sklabinská 1

835 17 Bratislava

Slovakia

Telefón (phone number) (+421) 9610 57 517 (office)

(+421) 9610 59 053 (fax)

E-mail: metenko@minv.sk

Vzdelanie (Education)

1992-1996 - Akadémia PZ v Bratislave

1992-1996 – Police Academy

Vedecké hodnosti (Scientific Degrees)

1998 - „JUDr.“

1998 – Doctor of law

2000 - „PhD.“, vedný odbor „teória policajných vied“

2000 – PhD in theory of police science 

2002 – docent v odbore „bezpečnostné služby“

2002 – Habilitated in security service 

Súčasná pozícia a kariéra (present position and career)

2003 - doteraz – vedúci Katedra kriminalistiky a forenzných disciplín Akadémie PZ v Bratislave

2003 – Head of Criminalistic and Forensic Science department

Študijné pobyty (Professional Study-tours):

Munster – Polizefuhrungsakademie, Spolková republika Nemecko, september 1999

Graz - Rakúska republika, február 2000,

Preston – Veľká Británia september 2000.

Výskum (Research Topics)

- kriminalistická taktika (criminalistic tactic)

- nové metódy a technika v kriminalistike (new methods and technique in Criminalistic)

- spravodajské činnosti v policajných vedách (intelligence operations in police science)

- informačná a komunikačná kriminalita (information and communication crime)

Najvýznamnejšie publikácie (Main Publications)

· Profesiogram policajtov v 1. skupine hodností služby poriadkovej, dopravnej a hraničnej polície: Záverečná výskumná správa / Peter Bilský, Jaroslav Erneker, Miroslav Matejík, Jozef Meteňko, Marián Peťovský, Jozef Záhora. - Bratislava : Akadémia PZ, 1998.- 450 s.

· Mravnostná kriminalita /Černík, J., Meteňko, J. 1. vyd. Katedra kriminálnej polície, Akadémia PZ v Bratislave. Bratislava 2001. ISBN 80-8054-164-7. s. 145

· Sledovanie I. / Meteňko, J. 1. vyd. Katedra kriminálnej polície, Akadémia PZ v Bratislave. Bratislava 2002. ISBN: 80-8054-219-8, EAN: 9788080542191. s. 69.

· Riadenie operatívnych činností I. / Meteňko, J., STIERANKA, J. 1. vyd. Katedra kriminálnej polície v spolupráci s Katedrou kriminalistiky a forenzných disciplín, Akadémia PZ v Bratislave. Bratislava 2003. ISBN: 80-8054-283-X, EAN: 9788080542832. s. 141.

· Sledovanie v bezpečnostných činnostiach. / Meteňko, J. 1. vyd. Katedra kriminálnej polície, Akadémia PZ v Bratislave. Bratislava 2002. ISBN: 80-8054-237-6, EAN: 9788080542375. s. 156.

· Riadenie operatívnych činností II. / Meteňko, J., LÍška, K. 1. vyd. Katedra kriminálnej polície v spolupráci s Katedrou kriminalistiky a forenzných disciplín, Akadémia PZ v Bratislave. Bratislava 2003. 137 s. - ISBN 80-8054-284-8

· Kriminalistické metódy a možnosti kontroly sofistikovanej kriminality. / Meteňko, J. a kol.: 1. vyd. Katedra kriminalistiky a forenzných disciplín, Akadémia PZ v Bratislave. Bratislava 2004. ISBN: 80-8054-336-4, EAN: 9788080543365. s. 356.

Niektoré publikácie v cudzom jazyku (Publications in foreign languages)

· Slowakische Republik /Jozef Meteňko, Milota Jánošová - In: Das MEPA Buch. Part 8. - Wien : Zentrales Koordinationsbüro der MEPA, 2003. - 42 s.

· Datenschutz in der Slowakischen Republik./ Meteňko, J.: In. : Datenschutz I, Mepa Lehrbroschure, Zentrales Koordinationsburo der MEPA – Bundesministerium fur Inneres, Wien. Februar 2003., s. 26.

JUDr. Iveta KUBÍKOVÁ, PhD.

Osobné údaje (Personal Information) 

Dátum narodenia (D.O.B): 7.8.1973

Miesto narodenia (P.O.B): Bardejov

Znalosť jazykov (knowledge of languages): anglický, ruský , poľský (English, Russian, Polish) 

Hobby (hobby): knihy, film, šport, umenie

(books, film, sports, art)

Adresa: Sklabinská 1

835 17 Bratislava

Slovakia

Telefón (phone number) (+421) 9610 57 528 (office)

(+421) 9610 59 053 (fax)

E-mail: kubikova@minv.sk

Vzdelanie (Education and Degrees)

1999 - absolvovanie Akadémie PZ v Bratislave

1999 – Police Academy

Vedecké hodnosti (Scientific Degrees) 

2000 - „JUDr.“

2000 – Doctor of law

2003 - „PhD.“, vedný odbor „kriminalistika, kriminológia“

2003 – PhD in Criminalistics, Criminology

Súčasná pozícia a kariéra (present position and career)

júl 1999 – doteraz Akadémia Policajného zboru v Bratislave

1999 – assistant at Department 

Výskum (Research Topics)

- Kriminalistická taktika (Criminalistics tactics)

- Výsluch (Interrogation)

- Kriminalistické evidencie (Criminalistic registration)

- Kriminalistické verzie (Criminalistic versions)

- Pedagogika (Pedagogy)

- Kriminológia (Criminology)

Najvýznamnejšie publikácie (Main Publications)

· Výsluch ako kriminalistická metóda /Iveta Kubíková.- Bratislava: Akadémia PZ, 2004. – 140 s. – ISBN 80-8054-319-4

· Odhaľovanie a policajné preverovanie majetkovej kriminality službou kriminálnej polície / Jozef Černík, Iveta Kubíková. – Bratislava : Akadémia PZ, 2002. – 95 s. ISBN 80-8054-227-9

· Výsluch ako kriminalistická metóda /Iveta Kubíková. – Bratislava : Akadémia PZ, 2002. – 100 s. – ISBN 80-8054-268-6

· Kriminalistické verzie/ Iveta Kubíková. - Bratislava : Akadémia PZ, 2004. – 100 s. – ISBN 80-8054-337-2 

· Operatívne vyťažovanie osôb – osobitná forma výsluchu? /Iveta Kubíková – In: Bezpečnostní teorie a praxe : Sborník Policejní akademie ČR. – ISSN 1211-2461 – Roč. 8, č. 1, (2002), s. 127-131.

· Obsah a rozsah Teórie operatívnych činností ako integrálnej súčasti policajných a bezpečnostných vied /Jozef Meteňko, Iveta Kubíková– In: Perspektivy rozvoje policejních disciplín a bezpečnostní vědy : Zborník z medzinárodní konference zo dne 24.-25.11.2003. Praha: Policejní akademie ČR, 2004. S. 136-167. – ISBN 80-86477-19-3. 

· Teoreticko-praktické prístupy k využívaniu taktického postupu pôsobenie na vypočúvaného, ktorý vypovedá nepravdivo (v podmienkach Slovenskej republiky) /Iveta Kubíková – In: Bezpečnostní teorie a praxe : Sborník Policejní akademie ČR. – ISSN 1211-2461 – Roč. 9, zvláštní číslo – 2.díl (2003), s. 501-509. 

· Korupcia v podmienkach Policajného zboru a jej niektoré kriminalistické aspekty / Iveta Kubíková – In: Bezpečnostní teorie a praxe : Sborník Policejní akademie ČR. – ISSN 1211-2461 – Roč. 10, č. 1, (2002), s. 97-105. 

· Kognitívny výsluch v policajnej praxi /Iveta Kubíková – In: II. kriminalistické dni na Slovensku : Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej dňa 24.5.2000. – Bratislava : Akadémia PZ, 2000. – S. 206-210. – ISBN 80-8054-142-6.

· Psychologické profilovanie páchateľa závažnej trestnej činnosti /Iveta Kubíková, Martin Gronský – In: Policajná teória a prax = Police Theory and Practice : Časopis Akadémie PZ pre policajnú teóriu a prax. – ISSN 1335-1370 – Roč.9, č. 1, (2001), s. 37-46.

· Taktické aspekty prípravy a realizácie výsluchu pri daňových trestných činoch/Iveta Kubíková – In: Aktuálne problémy metodík vyšetrovania ekonomických trestných činov : Zborník odborných prác z teoretickopraktického seminára zo dňa 21.11.2003. Bratislava: Akadémia PZ, 2003. S. 97-102. – ISBN 80-8054-304-6. 

· Kriminalisticko-taktické podnety k rekodifikácii Trestného poriadku /Iveta Kubíková, Jozef Meteňko, Martin Samek - In: Rekodifikácia trestného práva : Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 17. mája 2004. Bratislava: Akadémia PZ, 2004. S. 177-184. – ISBN 80-8054-321-6. 

Publikácie v cudzom jazyku (Publications in foreign languages)

· Poligrafs ka lidzeklis liecibu patiesiguma parbaudei un ta pielietojums Slovakijas Republika / Iveta Kubíková – In: Administrativa un Kriminala Justicija, Riga, 2004, č. 2, s. 26-28.

PhDr. Martin GRONSKÝ, PhD.,

Osobné údaje (Personal Information) 

Dátum narodenia (D.O.B): 2. 2. 1961

Miesto narodenia (P.O.B): Martin

Znalosť jazykov (knowledge of languages): nemecký, ruský (German, Russian)

Hobby (hobby): história, knihy, šport (basketbal, tenis), cestovanie, starožitnosti

(history, books, sport – basketball, tennis, traveling, antique)

Adresa: Sklabinská 1

835 17 Bratislava

Slovakia

Telefón (phone number) (+421) 9610 57 527 (office)

(+421) 9610 59 053 (fax)

E-mail: gronsky@minv.sk

Vzdelanie (Education and Degrees)

1984 - absolvovanie FF UK v Bratislave

1984 – Philosophical Faculty

Vedecké hodnosti (Scientific Degrees) 

1986 - „PhDr.“

1986 – Doctor of Sciences

Súčasná pozícia a kariéra (present position and career)

1995 - doteraz Akadémia PZ v Bratislave

1995 – assistant at Department 

Výskum (Research Topics)

- Forenzná psychológia (Forensic psychology)

- Osobnosť páchateľa (Personality of perpetrator)

- Motivácia trestného činu (Motivation of crime)

- Forenzná agresológia (Forensic aggresology)

- Psychologické profilovanie (Psychological profiling)

Najvýznamnejšie publikácie (Main Publications)

·  Kriminalistika /  Ivan Šimovček, Martin Gronský, Jiří  Hlava, Silvester Hupka, Miloś Jiskra, Václav Krajník, Marta Svítková, Hubert Trvalec, Štefan Zavalidroga. – Bratislava: Akadémia PZ 1997.-642s.-ISBN 80-8054-005-5

·  Osobnosť vypočúvajúceho. / Jozef Hraško, Martin Gronský – In: Policajná teória a prax: Časopis Akadémie PZ pre policajnú teóriu a prax. – ISSN 1335- 1370-Roč.8, č. 3-4, ( 2000), s. 63-66.

·  Psychologické profilovanie páchateľa závažnej trestnej činnosti./ Iveta Kubíková, Martin Gronský  - In: Policajná teória a prax: Časopis Akadémie pre policajnú teóriu a prax.- ISSN 1335-1370- Roč. 9, č.1, (2001 ), s. 37 –46.

·  K požiadavke variability prístupov k osobnosti páchateľa trestnej činnosti./ Martin Gronský- In: II. kriminalistické dni na Slovensku: Zborník materálov z vedeckej konferencie konanej dňa 24. 5. 2000.- Bratislava : Akadémia PZ, 2000.- s.210-217.- ISBN 80-8054-142-6.

 

 

  

JUDr. Martin SAMEK

 Osobné údaje (Personal Information)

Dátum narodenia (D.O.B):                                 19. 11. 1975

Miesto narodenia (P.O.B):                                  Trnava

Znalosť jazykov (knowledge of languages):            anglický, ruský (English, Russian)

Hobby (hobby):                                              šport, cestovanie, potápanie, hudba

                                                                                  (sports, traveling, diving, music)

Adresa:                                                           Sklabinská 1

                                                                       835 17 Bratislava

                                                                       Slovakia

Telefón (phone number)            (+421) 9610 57  524 (office)

                                                                       (+421) 9610 59 053 (fax)

                                                                       (+421) (mobil)

E-mail:                                                           samekm@minv.sk

 

Vzdelanie (Education and Degrees)

 

2003 – Mgr. Akadémia Policajného zboru

2003 – Mgr. Police Academy

 

Vedecké hodnosti (Scientific Degrees)

2004 – JUDr.

2004 – Doctor of law

 

Súčasná pozícia a kariéra (present position and career)

2003 -  Akadémia Policajného zboru v Bratislave

2003 – assistant at Department

 

Výskum (Research Topics)

-          Využívanie rekognície a prehliadky v policajnej praxi (Exploitation of recognition and search in police practices)

 

  

Najvýznamnejšie publikácie (Main Publications)

·  Kriminalistická prehliadka aplikovateľná v schengenskom systéme. / SAMEK, M. In: Sloboda pohybu osôb v systéme schengenských dohôd. BA: A PZ, 2004.

·  Previerka výpovede na mieste v systéme metód kriminalistickej taktiky. / SAMEK, M. In: Kriminalistika ako teória, praktická veda a učebná disciplína. BA: A PZ, 2004.

·  Kriminalisticko-taktické podnety k rekodifikácii Trestného poriadku. / KUBÍKOVÁ, I., METEŇKO, J., SAMEK. M. In: Rekodifikácia trestného práva. BA: A PZ, 2004

 

 Ing. Jana Gymerská

 

Osobné údaje (Personal Information)

 

Dátum narodenia (D.O.B):                                 07.03.1953

Miesto narodenia (P.O.B):                                  Palúdzka

Znalosť jazykov (knowledge of languages):            ruský (Russian)

Hobby (hobby):                        knihy, cestovanie, príroda (books, travelling, nature)

Adresa:                                                           Sklabinská 1

                                                                       835 17 Bratislava

                                                                       Slovakia

Telefón (phone number)            (+421) 9610 57 539 (office)

                                                                       (+421) 9610 59 053 (fax)

E-mail:                                                           gymerskj@minv.sk

 

Vzdelanie (Education and Degrees)

 

1977 – Ing. Hutnícka fakulta

1977 – Dipl. Ing. Faculty of Metallurgy

 

 

Súčasná pozícia a kariéra (present position and career)

2005 -  asistent na Katedre kriminalistiky a forenzných disciplín

2005 – assistant at Department

 

 

Výskum (Research Topics)

-          Kriminalistická technika (Criminalistics technique)

-          Kriminalistická mechanoskopia (Criminalistics mechanoscopy)

 

 Najvýznamnejšie publikácie (Main Publications)

·        Mechanické zábranné prostriedky a systémy technickej ochrany objektov / JANA GYMERSKÁ. – Bratislava : Akadémia PZ, 2003

·        Metodická pomôcka ku krádežiam vlámaním do bytov a postup príslušníkov Policajného zboru na mieste činu / Pavel Pargáč, Pavel Pargáč, Dušan Sabol, JANA GYMERSKÁ, Samuel Uhrin. - Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 1998.

·        Prevencia krádeží vlámaním na komunálnej úrovni / JANA GYMERSKÁ - In: Bodyguard : Bezpečnostný magazín pre každého. - Roč. 2, č. 1-2, (2001)

·        Cylindrická vložka pravdepodobne najznámejším prvkom zamykacieho systému / JANA GYMERSKÁ - In: Bodyguard : Bezpečnostný magazín pre každého. - Roč. 2, č. 1-2, (2001)

·        Nie je rozumné vytvárať príležitosť pre zlodejov / JANA GYMERSKÁ - In: ALARM magazín : odborný časopis pre bezpečnostný manažment. - ISSN 1335-504X - Roč. 1, č. 1, (1999)

 

   

Externí učitelia (Invited Lectures)

doc. MUDr. Juraj Fleisher, CSc. 

Psychiatrická klinika LFUK a FN v Bratislave

forensic psychiatrist

MUDr. Dalibor Hojsík 

Ústav súdneho lekárstva LF UK a FN

forensic doctor

MUDr. Martin Lenko 

Ústav súdneho lekárstva LF UK a FN

forensic doctor

doc. MUDr. Mirko Mego, CSc. 

Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity                                  Komenského

forensic doctor

doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. 

Psychiatrická klinika LFUK a FN 

forensic psychiatrist

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář